Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Jakie są najlepsze metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Jakie są najlepsze metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa

kwi 13, 2022

Jakie są najlepsze metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa stanowi nieodłączny element procesu inwestycyjnego i decyzyjnego zarówno dla przedsiębiorców, inwestorów, jak i dla samych przedsiębiorstw. Niezależnie od celu wyceny, istnieje wiele różnych metod, które mogą być stosowane w celu określenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawimy niektóre z najlepszych i najbardziej popularnych metod wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

  1. Metoda określona przez zysk netto (metoda zarobkowa)

Metoda określona przez zysk netto to jedna z najpowszechniejszych metod wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Polega ona na określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie przewidywanego zysku netto generowanego przez firmę. Wielkość zysku netto jest szczególnie istotna dla inwestorów, ponieważ stanowi główny wskaźnik rentowności inwestycji.

  1. Metoda określona przez wartość aktywów netto

Metoda określona przez wartość aktywów netto, nazywana także metodą bilansową, polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie wartości jego aktywów netto, czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw o stabilnych przepływach pieniężnych i dużych zasobach aktywów.

  1. Metoda określona przez wartość dochodów przyszłych

Metoda określona przez wartość dochodów przyszłych, znana również jako metoda przepływów pieniężnych lub DCF (ang. discounted cash flow), jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Przewiduje się przyszłe przepływy pieniężne generowane przez firmę i aktualizuje się je do wartości bieżącej, biorąc pod uwagę stopę dyskontową. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw o zmiennej rentowności i niestabilnych przepływach pieniężnych.

  1. Metoda porównawcza

Metoda porównawcza, nazywana również metodą múltyplikatorów, polega na porównaniu przedsiębiorstwa z innymi podobnymi firmami, na podstawie różnych wskaźników finansowych. Na tej podstawie oblicza się wskaźniki oceny przedsiębiorstwa, które są stosowane do określenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

  1. Metoda oparta na aktywach niematerialnych

Metoda oparta na aktywach niematerialnych dotyczy oceny wartości niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, takich jak znaki towarowe, patenty, licencje czy know-how. Wielkość tych aktywów może mieć znaczny wpływ na wartość całego przedsiębiorstwa i powinna być uwzględniona podczas jego wyceny.

  1. Metoda określona przez ryzyko inwestycji

Metoda określona przez ryzyko inwestycji dotyczy oceny ryzyka związanego z inwestycją w dane przedsiębiorstwo. Im wyższe ryzyko, tym niższa wartość przedsiębiorstwa. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla inwestorów, którzy starają się dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego w różnych przedsiębiorstwach.

  1. Metoda oparta na przepływach pieniężnych

Metoda oparta na przepływach pieniężnych to kolejna popularna metoda wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Polega ona na analizie przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo w przyszłości.

Należy zauważyć, że wybór odpowiedniej metody wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj branży, stabilność finansowa, dochodowość, aktywa niematerialne itp. Warto skonsultować się z doświadczonym specjalistą, aby dokonać właściwej oceny wartości rynkowej danego przedsiębiorstwa.