Netmind usługi rachunkowe, księgowość Warszawa

Rachunkowość finansowa vs. zarządcza – różnice i podobieństwa

Rachunkowość finansowa vs. zarządcza – różnice i podobieństwa

cze 28, 2021

Rachunkowość finansowa vs. zarządcza – różnice i podobieństwa

Rachunkowość finansowa i zarządcza są dwiema różnymi dziedzinami, niemniej jednak bardzo ważnymi w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Choć często mylone i traktowane jako synonimy, mają istotne różnice, które warto poznać. Poniżej przedstawiamy główne różnice i podobieństwa między nimi.

Rachunkowość finansowa – podstawowe informacje

Rachunkowość finansowa jest dziedziną skupiającą się na dokumentowaniu, analizowaniu i raportowaniu wszystkich zdarzeń finansowych w przedsiębiorstwie. Jej głównym celem jest dostarczenie wiarygodnych informacji finansowych dla zewnętrznych użytkowników, takich jak inwestorzy, właściciele, banki czy organy regulacyjne. W skład rachunkowości finansowej wchodzi przygotowywanie sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunkowość zarządcza – narzędzie do podejmowania decyzji

Rachunkowość zarządcza, zwana także rachunkowością menedżerską, koncentruje się na dostarczaniu informacji szczeblowi zarządzającemu w celu podejmowania efektywnych decyzji biznesowych. Głównym celem rachunkowości zarządczej jest maksymalizacja korzyści przedsiębiorstwa poprzez monitorowanie, analizę i planowanie finansów. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządcza korzysta z bardziej szczegółowych danych dotyczących kosztów, przychodów i wydatków, które służą zarządowi do podejmowania strategicznych decyzji.

Różnice między rachunkowością finansową a zarządczą

  1. Adresaci informacji

Rachunkowość finansowa dostarcza informacje dla osób zewnętrznych, takich jak inwestorzy, banki czy organy regulacyjne. Natomiast rachunkowość zarządcza skupia się na dostarczaniu informacji dla wewnętrznego zarządu przedsiębiorstwa.

  1. Cel informacji

Rachunkowość finansowa ma na celu dostarczenie wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dla decydentów zewnętrznych. Rachunkowość zarządcza natomiast koncentruje się na dostarczaniu informacji, które mają wspierać proces podejmowania decyzji na poziomie zarządzania.

  1. Częstotliwość sporządzania raportów

Sprawozdania finansowe przygotowywane przez rachunkowość finansową są zazwyczaj sporządzane na koniec okresu sprawozdawczego, czyli np. rok obrotowy. Natomiast rachunkowość zarządcza generuje raporty o charakterze wewnętrznym w zależności od potrzeb zarządu, często na bieżąco lub w krótkich okresach czasu.

  1. Poziom szczegółowości

Rachunkowość finansowa koncentruje się na prezentowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa w skali całego przedsiębiorstwa. Natomiast rachunkowość zarządcza może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji, ukazujących koszty, przychody i wyniki poszczególnych jednostek organizacyjnych lub projektów.

Podobieństwa między rachunkowością finansową a zarządczą

Mimo różnic, rachunkowość finansowa i zarządcza mają także pewne podobieństwa.

  1. Wykorzystanie tych samych źródeł danych

Obie dziedziny rachunkowości korzystają z tych samych źródeł danych finansowych, takich jak faktury, umowy, raporty z działu księgowości czy systemy informatyczne. Dlatego też integralności i dokładności danych finansowych jest istotna zarówno dla rachunkowości finansowej, jak i zarządczej.

  1. Współpraca i integracja

Rachunkowość finansowa i zarządcza są nierozerwalnie powiązane i powinny współpracować ze sobą. Informacje finansowe przygotowane przez rachunkowość zarządczą mogą stanowić podstawę dla rachunkowości finansowej, a jej raporty mogą wpływać na decyzje zarządzających.

Podsumowanie

Rachunkowość finansowa i zarządcza to dwie różne, ale równie ważne dziedziny w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa dostarcza informacji dla osób zewnętrznych, takich jak inwestorzy, właściciele czy organy regulacyjne. Natomiast rachunkowość zarządcza koncentruje się na dostarczaniu informacji dla szczebla zarządzającego, wspierających podejmowanie decyzji. Mimo różnic, obie dziedziny korzystają z tych samych źródeł danych i powinny ze sobą współpracować.